Sklep internetowy Uniwersytet Kawy działający pod adresem www.uniwersytetkawy.pl prowadzony jest przez Kairos Marzena Wiśniak, ul. Graniczna 17, 95-039 Sokolniki Las, NIP: 7272301529, REGON 120563470.

Postanowienia ogólne:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. Właściciel – Kairos Marzena Wiśniak, ul. Graniczna 17, 95-039 Sokolniki Las, NIP: 2722301529, REGON 120563470.
2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.uniwersytetkawy.pl, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
4. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi.
5. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania ze Sklepu i nabywania w nim produktów.

Realizacja zamówień:

1. Wszelka aktywność w Sklepie wymaga sprawnego działania sieci Internet, korzystania z przeglądarki internetowej oraz posiadania konta poczty e-mail.
2. Sklep działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze.
3. Klientami mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Klient, celem dokonania zakupów w Sklepie zobowiązany będzie do dodawania dostępnych aktualnie w Sklepie produktów do wirtualnego Koszyka poprzez wybór opcji „Biorę do koszyka” znajdującej się przy każdym produkcie lub jego bliższym opisie. W każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenia i zmiany stanu koszyka poprzez rozwinięcie ikony “KOSZYK” w górnym prawym rogu strony. Po dokonaniu wszystkich zakupów należy dokonać wyboru opcji “Przejdź do kasy” a następnie “Zamawiam i płacę”.
5.  Po wyborze opcji „Zamawiam i Płacę” Klient uzyska zestawienie wszelkich danych dotyczących zamówienia i celem zakończenia procesu zakupów zobowiązany będzie wybrać opcję dostawy i następnie sposobu płatności za zamówienie co skutkować będzie przesłaniem przez Sklep na wskazany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenia złożenia zamówienia.
6. Potwierdzenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem.
7. Właściciel po poinformowaniu Klienta zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, gdy Klient dokona zakupu produktu dostępnego w Sklepie, a z jakiejś niezależnej od Właściciela przyczyny produkt ten okaże się być niedostępny (np. awaria systemu informatycznego). W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconej uprzednio ceny.
8. W przypadku dostawy przez kuriera lud do paczkomatu, Sklep dokonuje wysyłki w każdy dzień roboczy w ciągu maksymalnie dwóch dni  od daty otrzymania zapłaty od Klienta. W przypadku darmowej dostawy osobistej („Łódź – darmowa dostawa w środy”) dostarczenie produktu odbywa się raz w tygodniu, we wskazany dzień lub inny dzień uzgodniony z Klientem.
9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnie lub niekompletnie wskazanym adresem oraz okolicznościami siły wyższej.
10. Sklep obsługuje zamówienia, których adres dostawy znajduje się na terenie Polski.
11. Zamówienia, za które płatność nie została dokonana przez Klienta w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia będą automatycznie anulowane. Odpowiedzialność Sklepu za brak realizacji zamówienia w takim przypadku zostaje w pełni zniesiona.

Zmiany w zamówieniach:

1.W przypadku chęci dokonania zmiany lub anulowania zamówienia w zakresie zakupionych produktów po wybraniu opcji „Zamawiam i płacę” lub po opłaceniu zamówienia, Klient powinien skontaktować się z Właścicielem mailowo ([email protected]).

Forma płatności:

1. Klient ma prawo dokonać zapłaty tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
-przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe,
-za pośrednictwem systemu Tpay,
– gotówką – w przypadku zamówień z dostawą osobistą realizowaną przez Właściciela.
2. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji lub wskazanego przy składaniu zamówienia), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.
3.Nie realizujemy zamówień wysyłkowych “za pobraniem”.

Ceny i koszty przesyłki:

1. Ceny produktów w Sklepie są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych i nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, w przypadku wybrania firmy przesyłkowej (poczta lub kurier), co do zasady doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient. Właściciel może podjąć decyzję o pokryciu kosztów wysyłki w przypadku gdy wartość Koszyka przekroczy określoną kwotę – podaną w „Zasadach dostawy” lub podczas ograniczonej w czasie akcji promocyjnej.
2. Ceną wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w kroku 1, przed wyborem opcji „Zamawiam i Płacę”.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdej chwili zmian cen produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przedmiotowe zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.

Reklamacje i zwroty:

1. Wobec obowiązujących przepisów prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
2. W przypadku produktów spożywczych Klient ma prawo wniesienia reklamacji w ciągu 3 dni od daty otrzymania produktu, jeśli ten nie spełnia warunków, jakie w ofercie sprzedaży zaznaczył Właściciel. W przypadku produktów innych niż spożywcze, czas na wniesienie reklamacji wynosi 7 dni od daty otrzymania zamówienia.
3. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w formie pisemnej, na adres firmy lub mailowej na adres: [email protected] Pismo reklamacyjne powinno zawierać w szczególności opis stanu faktycznego będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu w przypadku osób fizycznych lub nazwę firmy, adres jej siedziby oraz nr NIP w przypadku przedsiębiorców) i numer zamówienia.
5. Właściciel w ciągu 7 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego procedowania.
6. Wysyłka reklamowanego produktu musi być poprzedzone kontaktem ze Sklepem w celu ustalenia szczegółów związanych z przesłaniem reklamowanego produktu. Reklamowany produkt należy odesłać wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji, na warunkach uzgodnionych ze Sklepem, na adres Właściciela.
7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep naprawi lub wymieni Klientowi wadliwy produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. Zwrot pieniędzy, o którym tu mowa, nie obejmuje kosztów związanych z dostarczeniem reklamowanego produktu do Sklepu. Koszty związane z dostarczeniem reklamowanego produktu do Klienta ponosi Sklep.
8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru przesyłki. Klient (lub osoba odbierająca przesyłkę w jego imieniu) zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem pracownika firmy kurierskiej lub poczty (wymagany podpis) i niezwłocznie powiadomić o tym e-mailem Sklep. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.
9. Klient, zgodnie z treścią Ustawy z dnia 25 grudnia 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy zawartej poprzez Sklep bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki). Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, bez uszczerbku dla wagi i wyglądu produktu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz dokumenty sprzedaży produktu (paragon lub faktura).
10. Koszty odesłania produktu obciążają Sklep.
12. Klient, chcąc skorzystać z uprawnień opisanych w pkt 8 powyżej powinien pisemnie lub via e- mail wysłanego na adres: [email protected] poinformować Sklep o zamiarze odstąpienia od umowy.
13. W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta z uprawnienia wskazanego w pkt. 8 – 10, Sklep zwróci zapłaconą cenę za produkt (bez kosztów pierwotnej przesyłki) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zwrotnego otrzymania produktów.

postanowienie końcowe


1. Sklep zostaje zwolniony z odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, modernizacja sprzętu) lub innych, niezależnych od Właściciela.
2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł odpowiednio zapobiec.

3. Fotografie produktów oferowanych w Sklepie są publikowane dla celów informacyjnych i mogą się nieznacznie różnić w zależności od dostawy.
4. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
5. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.