Sklep internetowy Uniwersytet Kawy działający pod adresem www.uniwersytetkawy.pl prowadzony jest przez Kairos Marzena Wiśniak, ul. Graniczna 17, 95-039 Sokolniki Las, NIP: 7272301529, REGON 120563470.

Postanowienia ogólne:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. Właściciel – Kairos Marzena Wiśniak, ul. Graniczna 17, 95-039 Sokolniki Las, NIP: 2722301529, REGON 120563470.
2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.uniwersytetkawy.pl, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
4. Produkty w ofercie – produktami w ofercie są jedynie te produkty, przy których podano cenę sprzedaży (szkolenia). Część sklepu internetowego ma charakter „show roomu” internetowego, czyli służy do ekspozycji produktów lub usług, które w przyszłości znajdą się w ofercie albo których sprzedaż nie jest prowadzona przez internet albo które są dystrybuowane przez inne podmioty, z którymi właściciel sklepu powiązany jest współpracą marketingową.
5. Konto Klienta – obszar zawierający dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz dane służące do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

Realizacja zamówień:

1. Wszelka aktywność w Sklepie wymaga sprawnego działania sieci Internet, korzystania z przeglądarki internetowej oraz posiadania konta poczty e-mail.
2. Sklep działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze.
3. Klientami mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Klient, celem dokonania zakupów w Sklepie zobowiązany będzie do dodawania dostępnych aktualnie w Sklepie produktów do wirtualnego Koszyka poprzez wybór opcji „Dodaj do koszyka” znajdującej się przy każdym produkcie lub jego bliższym opisie. W każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenia i zmiany stanu koszyka poprzez rozwinięcie ikony “KOSZYK” w górnym prawym rogu strony. Po dokonaniu wszystkich zakupów należy dokonać wyboru opcji “Przejdź do realizacji zamówienia” a następnie “Zamawiam i płacę”.
5. W przypadku produktów fizycznych (czyli innych niż podstawowe produkty w ofercie, czyli szkolenia) po wyborze opcji „Zamawiam i Płacę” Klient uzyska zestawienie wszelkich danych dotyczących zamówienia i celem zakończenia procesu zakupów zobowiązany będzie wybrać opcję dostawy i następnie sposobu płatności za zamówienie co skutkować będzie przesłaniem przez Sklep na wskazany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenia złożenia zamówienia.
6. Potwierdzenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem.
7. Właściciel po poinformowaniu Klienta zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, gdy Klient dokona zakupu produktu dostępnego w Sklepie, a z jakiejś niezależnej od Właściciela przyczyny produkt ten okaże się być niedostępny (np. awaria systemu informatycznego). W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconej uprzednio ceny.
8. W przypadku dostawy przez kuriera, Sklep dokonuje wysyłki w każdy dzień roboczy w ciągu maksymalnie dwóch dni  od daty otrzymania zapłaty od Klienta.
9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnie lub nie kompletnie wskazanym adresem oraz okolicznościami siły wyższej. 11. Sklep obsługuje zamówienia, których adres dostawy znajduje się na terenie Polski lub poza jej obszarem.
12. Zamówienia za które płatność nie została dokonana przez Klienta w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia będą automatycznie anulowane. Odpowiedzialność Sklepu za brak realizacji zamówienia w takim przypadku zostaje w pełni zniesiona.

Zmiany w zamówieniach:

1.W przypadku chęci dokonania zmiany lub anulowania zamówienia w zakresie zakupionych produktów po wybraniu opcji „Zamawiam i płacę” lub po opłaceniu zamówienia, Klient powinien skontaktować się z Właścicielem mailowo ([email protected]) lub telefonicznie +48 884330036.

2. Z udziału w szkoleniu można zrezygnować najpóźniej 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Tylko wtedy Klientowi przysługuje zwrot opłaty za szkolenie pomniejszonej o koszty manipulacyjne (7% wartości szkolenia). Rezygnacje po tym terminie nie będę skutkowały zwrotem opłaty szkoleniowej.

3. W przypadku działania tzw. siły wyższej (np. stan klęski żywiołowej, ograniczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej niezależne od organizatora) szkolenie może być przełożone na inny termin. W takiej sytuacji Klientowi nie przysługuje zwrot środków, a jedynie możliwość udziału w szkoleniu zorganizowanym w innym terminie, przy czym Klient ma możliwość wnioskowania o alternatywny termin.

Forma płatności:

1. Klient ma prawo dokonać zapłaty tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
-przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe,
-za pośrednictwem systemu Tpay.
2. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji lub wskazanego przy składaniu zamówienia), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.
3.Nie realizujemy zamówień wysyłkowych “za pobraniem”.

Ceny i koszty przesyłki:

1. Ceny produktów w Sklepie są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych i nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, w przypadku wybrania firmy przesyłkowej (poczta lub kurier), doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.
2. Ceną wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w kroku 1, przed wyborem opcji „Zamawiam i Płacę”. Informacja ta dostępna jest również po najechaniu kursorem myszki na symbol „KOSZYK”.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdej chwili zmian cen produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przedmiotowe zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.

Reklamacje i zwroty:

1. Wobec obowiązujących przepisów prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
2. W przypadku produktów fizycznych w terminie 2 lat od daty zakupu o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient zawiadomi Sklep w formie pisemnej (na adres Sklepu) przysługuje prawo złożenia reklamacji.
3.W przypadku szkoleń 3 dni od momentu odbycia szkolenia przez Klienta, gdy szkolenie nie spełnia warunków jakie w ofercie sprzedaży zaznaczył Właściciel.
4. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w formie pisemnej, na adres firmy lub mailowej na adres: [email protected] Pismo reklamacyjne powinno zawierać w szczególności opis stanu faktycznego będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu w przypadku osób fizycznych lub nazwę firmy, adres jej siedziby oraz nr NIP w przypadku przedsiębiorców) i numer zamówienia.
5. Właściciel w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego procedowania.
6. Wysyłka reklamowanego produktu musi być poprzedzone kontaktem ze Sklepem w celu ustalenia szczegółów związanych z przesłaniem reklamowanego produktu. Reklamowany produkt należy odesłać wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji, na warunkach uzgodnionych ze Sklepem, na adres Właściciela.
7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep naprawi lub wymieni Klientowi wadliwy produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. Zwrot pieniędzy, o którym tu mowa, nie obejmuje kosztów związanych z dostarczeniem reklamowanego produktu do Sklepu. Koszty związane z dostarczeniem reklamowanego produktu ponosi Sklep.
8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru przesyłki. Klient (lub osoba odbierająca przesyłkę w jego imieniu) zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem pracownika firmy kurierskiej lub poczty (wymagany podpis) i niezwłocznie powiadomić o tym e-mailem Sklep. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.
9. Klient, zgodnie z treścią Ustawy z dnia 25 grudnia 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy zawartej poprzez Sklep bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki). Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, bez uszczerbku dla wagi i wyglądu produktu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz dokumenty sprzedaży produktu (paragon lub faktura).
10. Koszty odesłania produktu obciążają Sklep.
11. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo odstąpienia od umowy zgodnie z treścią pkt 8 powyżej nie przysługuje osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony w imieniu tych przedsiębiorstw.
12. Klient, chcąc skorzystać z uprawnień opisanych w pkt 8 powyżej powinien pisemnie lub via e- mail wysłanego na adres: [email protected] poinformować Sklep o zamiarze odstąpienia od umowy.
13. W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta z uprawnienia wskazanego w pkt. 8 – 10, Sklep zwróci zapłaconą cenę za produkt (bez kosztów pierwotnej przesyłki) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zwrotnego otrzymania produktów.

GWARANCJA:

1. Produkty sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru lub dystrybutora.
2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sklep pozostaje tylko pośrednikiem realizującym uprawnienia Klienta. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego lub do Sklepu.